VISSELBLÅSARLAGEN

 

Vad är ett visselblåsarsystem?

Ett visselblåsarsystem är en rapporteringskanal för information om missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen. Genom systemet ska information om missförhållanden eller oegentligheter kunna rapporteras anonymt. Den som rapporterar ska inte riskera att drabbas av repressalier eller negativa konsekvenser.

Vem är visselblåsare?

En visselblåsare är någon som rapporterar/slår larm om oegentligheter och missförhållanden, ofta på den egna arbetsplatsen. Det kan till exempel vara att mutor tagits emot i samband med en offentlig upphandling eller att skattepengar använts för dyra nöjesresor.

Vad rapporterar man i en visselblåsarrapport?

Du är välkommen att lämna en visselblåsarrapport om du fått informationen medan du är i ett arbetsbaserat förhållande till oss. Du bör ha rimliga skäl att tro att det rör sig om felaktiga eller faktiska överträdelser av tillämpliga regler eller förordningar i förhållande till oss.

I visselblåsarlagen anger man särskilt vikten av att rapportera på följande områden:

• Offentlig upphandling
• Finansiella tjänster, produkter och marknader samt förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism
• Produktsäkerhet och efterlevnad
• Transportsäkerhet
• Miljöskydd
• Strålskydd och kärnsäkerhet
• Livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välfärd
• Folkhälsa
• Konsumentskydd
• Skydd av integritet och personuppgifter

Vi uppmuntrar dig starkt att lämna en visselblåsarrapport inom dessa områden.

OBSERVERA: Det är viktigt att du, med beaktande av omständigheterna och den information som är tillgänglig för dig vid tidpunkten för inlämnande av en visselblåsarrapport, tror att innehållet i rapporten är sant.

Vill du läsa mer om Visselblåsarlagen kan du gå in här: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen

Följ länken nedan om du vill rapportera enligt visselblåsarlagen:

Jag vill rapportera!